راهکار سام سیستم برای افزایش عملکرد پروژه

مدیران پروژه‌های موفق دارای مسئولیت‌های زیادی هستند – برگزاری جلسات، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی، مدیریت منابع و بودجه، و تجزیه و تحلیل گزارش‌ها. در یک روز شلوغ، حجم کاری بسیار زیاد می شود.

برای خودکارسازی کارهای وقت گیر و اجرای تیم بزرگی از متخصصان، مدیران به بهترین راه حل نرم افزار مدیریت پروژه نیاز دارند.

در حالی که همه ما دوست داریم ابزار جادویی را دانلود کنیم که همه وظایف را اجرا می کند و همه چیز را در مجموعه ویژگی های مورد نیاز ما پوشش می دهد، گزینه های فراوان موجود، یافتن یک ابزار قدرتمند  را به یک کار دلهره آور تبدیل می کند.

صدها یا نه هزاران راه حل نرم افزاری وجود دارد که همه بر روی ویژگی های یکسان تمرکز دارند – ردیابی و سازماندهی فرآیند مدیریت پروژه و افزایش همکاری تیمی.

راهکار سام سیستم برای افزایش عملکرد پروژه

 

به ویژگی‌های ماژول مدیریت فرآریند سازمان پلتفرم سام سیستم نگاهی بیندازید عبارتند از:

  1. برنامه ریزی و زمان بندی پروژه
  2. مدیریت قرارداد های هوش مند
  3. مدیریت چک های هوشمند
  4. همکاری تیمی
  5. ردیابی زمان
  6. گزارش نویسی
  7. بودجه بندی پروژه
  8. صورتحساب