Sam System | سام سیستم

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ( CRM )

CRM رویکردی است که به کسب و کارها کمک می کند روابط موجود با مشتری را بهبود بخشند و سریعتر مشتریان جدید را به دست آورند. در اینجا یک نمای کلی از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری برای شما آورده شده است تا بتوانید به راحتی شروع کنید و مزایایی را که می تواند برای کسب و کار شما به همراه داشته باشد را درک کنید.

بی نظمی پیگیری ها، وابستگی به افراد، عدم وجود یک دیتابیس از مشتریان، فروش آشفته و نداشتن تصویر روشن از کسب و کار باعث می شد شما شب ها در آرامش نخوابید، اما بعد از محصول ابری CRM سام سیستم، نظم و سرعت در پیگیری ها، عدم وابستگی به افراد، فروش بیشتر، در کنترل بودن فروش توسط شما و دیدن آنچه که به شما کمک می کند تا رشد کنید باعث خواهد شد شما شب ها آسوده بیاسایید.

 

راهکار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان سام سیستم برای هر کسب و کاری و برای هر صنعتی 

 

راهکار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان سام سیستم ، بهترین راه حل های همه منظوره  را زیر یک زیرساخت آورده است.  ما به شما این امکان را می‌دهیم که رابط کاربری سیستم را دوباره طراحی کنید و نمونه‌ای شخصی‌سازی کنید که نیازها و اولویت‌های خاص شما را برآورده کند. شما می توانید این کار را بدون نوشتن یک خط کد انجام دهید .

 

 

 

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ( CRM )
امکانات سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ( CRM )
بخش فروش -
فرصت فروش در فرایند فروش ، فرصتهای فروش جانشینی منطقی برای سر نخ های فروش مشتریان هستند. به همین خاطر کاربر سیستم می تواند از طریق سرنخهای فروش مشتریان ، فرصت فروش ایجاد نماید
قرارداد فروش همان طور که می دانید تمامی خروجی های تولیدی ها با نام دسته بندی خاصی ارائه مشوند این طبقه بندی محصوالت در برنامه ریزی برندینگ و همچنین بازاریابی محصوالت تاثیر بسزایی دارند.
فاکتور فروش فاکتور، یک سند تجاری است که پس از تایید خرید، توسط فروشنده محصول یا خدمات تهیه میگردد. در این برگ تجاری محتویات خرید اعم از نوع محصول، تعداد و قیمت آن باید به طور دقیق ذکر گردد.
پیش پرداخت ها خرید محصوالت و سرویسهای مورد نیاز شرکت یک هنر است. مدیریت خوب یعنی هنر تهیهی محصوالت و کاالهای مورد نیاز خود از منبع درست ، از آنجایی که این وظیفه بر عهدهی مامور خرید شرکت است، این هنر را بهعنوان مامور خرید باید بهخوبی فرابگیرید و در آن ماهر شوید.
پرداخت ها در فرایند فروش ، فرصتهای فروش جانشینی منطقی برای سر نخ های فروش )مشتریان( هستند. به همین خاطر کاربر سیستم می تواند از طریق سرنخهای فروش )مشتریان( ،فرصت فروش ایجاد نماید و تمامی اطالعات موجود در رکورد سرنخ فروش )مشتری( را به فرصت فروش جدید انتقال دهد.
ارزیابی رقبا تجزیه و تحلیل رقبا در بازاریابی و مدیریت استراتژیک، یک ارزیابی از نقاط ضعف و قوت رقبای فعلی و بالقوه میباشد. این تجزیه و تحلیل، امکان شناسایی فرصتها و تهدیدها را فراهم میکند
کمپین های تبلیغاتی هر کمپین تبلیغاتی یک استراتژی طراحی شده خاص است که در رسانهها و ابزارهای تبلیغاتی مختلف انجام میشود و اهداف خاصی را دنبال میکند.هر کمپین تبلیغاتی یک استراتژی طراحی شده خاص است که در رسانهها و ابزارهای تبلیغاتی مختلف انجام میشود و اهداف خاصی را دنبال میکند.
نظر سنجی کاربران نظرسنجی آنالین به منظور گردآوری بینشها و بازخوردها در مورد محصوالت یا خدمات در حال عرضه، تغییر استراتژی بازاریابی، باال بردن ویژگیهای خوب فعلی و ... استفاده می شود.
بازاریابی کلیکی یک سایت تجاری هنگامی میتواند موفق ظاهر شود که محصوالت خود را به کاربران به شکلی که شایته است معرفی کنند. و بهترین روش معرفی خدمات , تبلیغات هدفمند است
بخش ارتباطات سازمانی -
پرتال مشتریان فاکتور، یک سند تجاری است که پس از تایید خرید، توسط فروشنده محصول یا خدمات تهیه میگردد. در این برگ تجاری محتویات خرید اعم از نوع محصول، تعداد و قیمت آن باید به طور دقیق ذکر گردد. در بسیاری از موارد فاکتور فروش میتواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد
پرتال پیامکی خرید محصوالت و سرویسهای مورد نیاز شرکت یک هنر است. مدیریت خوب یعنی هنر تهیهی محصوالت و کاالهای مورد نیاز خود از منبع درست ، از آنجایی که این وظیفه بر عهدهی مامور خرید شرکت است، این هنر را بهعنوان مامور خرید باید بهخوبی فرابگیرید و در آن ماهر شوید.
پرتال ایمیلی در فرایند فروش ، فرصتهای فروش جانشینی منطقی برای سر نخ های فروش )مشتریان( هستند. به همین خاطر کاربر سیستم می تواند از طریق سرنخهای فروش )مشتریان( ،فرصت فروش ایجاد نماید و تمامی اطالعات موجود در رکورد سرنخ فروش )مشتری( را به فرصت فروش جدید انتقال دهد.
بخش محصوالت و خدمات -
محصوالت محصول، هسته اصلی هر آمیخته بازاریابی است. این هسته اصلی، چه بیمه نامه عمر یا یک ماشین لباس شویی باشد و چه خدمات پهنای باند اینترنت، محصول، عرضه ی کاالی شرکت به مشتریان است.
دسته بندی محصول همان طور که می دانید تمامی خروجی های تولیدی ها با نام دسته بندی خاصی ارائه مشوند این طبقه بندی محصوالت در برنامه ریزی برندینگ و همچنین بازاریابی محصوالت تاثیر بسزایی دارند.
تامین کنندگان محصول خرید محصوالت و سرویسهای مورد نیاز شرکت یک هنر است. مدیریت خوب یعنی هنر تهیهی محصوالت و کاالهای مورد نیاز خود از منبع درست. از آنجایی که این وظیفه بر عهدهی مامور خرید شرکت است، این هنر را بهعنوان مامور خرید باید بهخوبی فرابگیرید و در آن ماهر شوید.
سفارش خرید محصول خرید محصوالت و سرویسهای مورد نیاز شرکت یک هنر است. مدیریت خوب یعنی هنر تهیهی محصوالت و کاالهای مورد نیاز خود از منبع درست ،
خدمات خدمات به معنای ابزار تحویل ارزش به مشتریان برای دستیابی به نتایج مورد نظر میباشد. خدمات به هرگونه فعالیت یا مزیت گویند
دسته بندی خدمات فرایند ارائه خدمات هم میتواند بهصورت دستی یا بهصورت مکانیکی تعریف و اجرا شود. بر این اساس امکان طبقهبندی خدمات از دونقطه نظر عمومی و کلی از قبیل چیزی که در حال پردازش است، خواه یک شی یا یک شخص باشد، و همچنین میتواند چگونگی مورد پردازش قرار گرفتن آن وجود دارد.
سفارش خدمت خدمات یا سرویسها به هرگونه فعالیت یا مزیت گویند که از یک طرف به طرف دیگر ارائه میشود و ً نامحسوس است و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد.. تمایز بین یک کاال و یک سرویس اختالف لزوما نظر دارد. اقتصاددانان کالسیک معتقدند که کاالها اشیاء با ارزش هستند که می توان حقوق مالکیت را ایجاد و مبادله کرد.